Tips kostenbesparing ziektewet

HR Risico Management

Ziekteverzuim in eigen regie

Zelf grip houden op het ziekteverzuim

Zieke ex-werknemers kunnen sinds de Wet BeZaVa (ook wel ‘Modernisering Ziektewet’) voor werkgevers een flink financieel risico opleveren, zeker als de werknemer in de WGA belandt.

Proactieve aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid leidt tot 50% korter verzuim.

De werkwijze van activeren en re-integreren staat centraal

Met het toenemen van uw verantwoordelijkheid is het wenselijk dat u zelf zoveel mogelijk grip op uw situatie heeft. Die grip kunt u versterken door ervoor te kiezen eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet. Als eigen risicodrager neemt u zelf de re-integratie van ex-werknemers ter hand in plaats van dit traject over te laten aan het UWV. Zo houdt u zelf invloed op de instroom in de ziektewet en WGA, en daarmee op de premiekosten voor arbeidsongeschiktheid. Of dit voor u interessant is hangt af van de branche en de hoogte van uw verzuim. Lees meer.                                                                                                

Vijf tips om kosten te besparen

Tip 1: creëer een drie-eenheid Onderscheid drie rollen namelijk die van uitvoeren-uitbetalen-verzekeren.

Daarin zijn drie partijen actief op basis van een heldere rol- en taakverdeling: de werkgever wordt eigenrisicodrager. De uitvoerder voert uit voor de eigenrisicodrager. De risicodrager (de werkgever zelf of een verzekeraar) draagt het risico.

Tip 2: uitvoering bij één partij Activering en begeleiding van zieke (ex-)werknemers vragen om specialistische kennis. Schakel daar een specialist voor in, maar zorg er ook voor dat die uitvoeringsspecialist er een direct belang bij heeft om zijn werk maximaal effectief te doen. Beschouw de uitbetaling van ziekengeld als een onderdeel van de uitvoering, en beleg deze taak samen met de activering en ziektebegeleiding bij één partij.

Tip 3: zo snel mogelijk loonwaarde creëren Iedere dag waarop een (ex-)werknemer door ziekte niet werkt, kost geld. Dit geldt voor de periode van loondoorbetaling, voor verblijf in de WGA-vast en nu ook voor verblijf in de Ziektewet en de WGA-flex. En het is een goede reden om de werknemer zo snel mogelijk te activeren. Het hebben van werk blijkt de beste stimulans te zijn voor herstel. Ook binnen de WGA vormt dat een minstens zo belangrijke reden voor beperking van de arbeidsongeschiktheid. Het is de kunst om werk te vinden dat bij hun situatie past.

Tip 4: praat niet over, maar mét de werknemer Adequate private uitvoering van de Ziektewet vraagt om direct contact met de (ex-)werknemer. Binnen de WGA is het niet anders. Alleen persoonlijke gesprekken bieden mogelijkheden om iemand in positieve zin te beïnvloeden. De meeste andere middelen – zoals een brief – roepen vaak alleen maar weerstand op. Effectieve schadelastbeheersing vraagt om het organiseren van persoonlijk contact.

Tip 5: besef: activering gaat gepaard met emotie Het is ingrijpend als zieke (ex-)werknemers zich misschien wel op ander werk moeten richten. Het kost moeite en energie om oude verwachtingen los te laten en je af te vragen wat ervoor in de plaats komt. Dat pleit wederom voor persoonlijke aandacht. Maar ook voor uitvoering door een externe specialist die niet wordt gehinderd door een werkrelatie met de persoon in kwestie.