Algemene Voorwaarden HR Lokaal Logo HR Lokaal - Personeel, Ontwikkelen, Ontzorgen

1. ALGEMEEN
1.1. HR Lokaal is een bureau voor HR Personeel- en organisatie vraagstukken. De gekozen rechtsvorm is een Vennootschap onder Firma (VOF).
1.2. Op alle aanbiedingen en geaccepteerde opdrachten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tussen HR Lokaal en de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. HONORERING
2.1. HR Lokaal brengt de werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening overeenkomstig het in de opdracht vermelde tarief. Dit tarief is exclusief de BTW en reiskosten. Tarieven en gemaakte kosten worden in de declaratie gespecificeerd. HR Lokaal herziet het in rekening gebrachte tarief in ieder geval jaarlijks met ingang van nieuw kalenderjaar en gebaseerd op de CBS prijsindex van de gezinsconsumptie.
2.2. Reis- en verblijfkosten, materialen, gebruik van apparatuur en overige kosten welke voor de uitvoering van opdracht noodzakelijk zijn, worden doorberekend aan de Opdrachtgever In de factuur wordt een specificatie van het aantal gereden kilometers opgenomen.
2.3. Wijziging van de vraagstelling door de Opdrachtgever kan tot wijziging van de in de aanbieding genoemde tijdsduur dan wel de totaal overeengekomen kosten van de opdracht aanleiding geven.

3. BETALING
3.1. De werkzaamheden worden periodiek aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van zowel honoraria als gedeclareerde kosten dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.2. Bij overschrijding van deze termijn is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, HR Lokaal gerechtigd aanspraak te maken op de rente die verschuldigd is van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

4. VOORTIJDIGE BEËINDIGING
4.1. De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een maand zal worden aangehouden.
4.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd zal de Opdrachtgever in overleg met HR Lokaal zorg dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien overdracht extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.3. In afwijking van het hiervoor in artikel 4.1 bepaalde, behoudt HR Lokaal het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussen komst middels aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien er sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd kan worden dat de Opdrachtgever niet in staat is c.q.
zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Indien op grond hiervan de overeenkomst wordt beëindigd, zal HR Lokaal niet wegens deze beëindiging tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER
5.1. HR Lokaal neemt bij de uitvoering van de opdracht een inspanningsverplichting op zich en zal deze opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap de opgedragen werkzaamheden uitvoeren teneinde de overeengekomen opdracht op adequate wijze te verrichten en/of het omschreven eindresultaat te bereiken.
5.2. HR Lokaal draagt zorg dat gehandeld wordt naar de overeenkomstige werk- en huisregels welke ter beschikking zijn gesteld door de Opdrachtgever.

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
6.1. De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en al datgene dat daartoe benodigd is, kosteloos ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat indien de opdracht wordt uitgevoerd op een aangewezen locatie er een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
6.2. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en/of uitvoering worden gewijzigd. Het hiermee verband houdende meer of minderwerk wordt verrekend.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1. HR Lokaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade die een gevolg is van een toerekening in de nakoming van de verplichtingen.
7.2. HR Lokaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens vertraging of iedere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht, bedrijfsgeschillen of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijze buiten de invloedsferen vallen.
7.3. In geval van onrechtmatige daad van HR Lokaal waarvoor wij rechtens aansprakelijk gehouden kunnen worden, is HR Lokaal slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht is ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waardoor de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
7.4. Opdrachtgever zal HR Lokaal vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de overeenkomst betrokken derden.
7.5. Buiten de in artikel 7.4 genoemde aansprakelijkheid rust op HR Lokaal geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

8. ZELFSTANDIGE BEROEPSUITOEFENING
8.1. Opdrachtnemer is in geen geval verplicht aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen die betrekking hebben op de wijze waarop de overeengekomen werkzaamheden door opdrachtnemer worden verricht.
8.2. Opdrachtnemer zal zich als goed en deskundig opdrachtnemer van de overeengekomen opdracht kwijten. Opdrachtnemer voert de opdracht zelfstandig uit en is met inachtneming van het voorgaande vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.
8.3. Opdrachtnemer treft ook alle maatregelen die in redelijkheid van opdrachtnemer mogen worden verwacht, teneinde schade te voorkomen en/of te beperken.
8.4. Opdrachtnemer beschikt over een voor de duur van deze overeenkomst geldige verklaring van de belastingdienst (“Verklaring Arbeidsrelatie” ) ingevolge welke geen afdracht plicht bestaat ter zake van loonbelasting en sociale premies, althans dat opdrachtnemer zelf zorg draagt voor de afdracht van eventueel verschuldigde loonbelasting en sociale premies.
8.5. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel vrijwaart opdrachtnemer opdrachtgever volledig en onherroepelijk ter zake van aanspraken van de belastingdienst en sociale zekerheidsinstellingen, die verband houden met alle belastingen, sociale premies dan wel naheffingen anderszins, rente en boetes daarin begrepen, verband houdende met de werkzaamheden die opdrachtnemer krachtens deze overeenkomst uitvoert.

9. OVERMACHT
9.1. Indien door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard verhindering plaatsvindt in de (verdere) uitvoering van de opdracht, is HR Lokaal gerechtigd
zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.
9.2. In geval de opschorting 3 maanden heeft geduurd, is de overeenkomst ontbonden.
9.3. Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijze niet (meer) kan worden verlangd dat de verplichtingen (verder) worden nagekomen, ook al was die omstandigheid ten tijde van het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar.

10. GEHEIMHOUDING
10.1. Alle informatie en bedrijfs- en beroepsgeheimen welke door de partijen aan elkaar worden geopenbaard, worden geacht vertrouwelijk te zijn meegedeeld en zullen niet dan na overleg met de Opdrachtgever aan derden worden doorgegeven of gebruikt worden op een andere wijze dan in verband met de gesloten overeenkomst.

11. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN
11.1. HR Lokaal blijft rechthebbende van alle rechten ter zake van informatie, methodes, formules, technieken en processen, systemen en programma’s welke door haar zijn
ontwikkeld en welke worden verschaft of meegedeeld aan de Opdrachtgever. De uit de werkzaamheden voortvloeiende auteursrechten blijven eigendom van HR Lokaal, behoudens voor zover bij de aanvaarding van de opdracht of nadien anders is overeengekomen.

12. REFERENTIE KLANT
HR Lokaal heeft het recht om zowel mondeling als schriftelijk de bedrijfsnaam van de opdrachtgever als referentie te gebruiken. HR Lokaal heeft niet het recht om handelsinformatie van opdrachtgevers of gelijksoortige informatie van opdrachtgevers openbaar te maken of te delen met derden. Ook heeft HR Lokaal niet het recht om contact informatie van opdrachtgever te verstrekken aan derden, tenzij opdrachtgever daarvoor toestemming heeft gegeven.

13. TOEPASSELIJK RECHT
13.1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. Tenzij dwingend rechterlijke bepalingen zich daartegen verzetten, worden alle geschillen voorgelegde aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voorrekening van cliënt.

14. SLOTBEPALINGEN
14.1 HR Lokaal is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst
gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden .Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treed alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.